Proefles aanvragen

VOORWAARDEN – RIJSCHOOL HANODRIVE – 2023

Artikel 1 – Verplichtingen van Auto- en Motorrijschool Hanodrive

Auto- en Motorrijschool Hanodrive (hierna verder te noemen de rijschool) verplicht zich tot het volgende:

 1. dat de aanvraag voor het afrijden (examen) door de rijschool wordt gedaan bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in samenspraak met de leerling, de leerling dient zelf de eigen verklaring/ gezondheidsverklaring in te vullen en te betalen bij het CBR https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.html .
 2. dat de leerling tijdens het afleggen van examens de beschikking heeft over dezelfde motorfiets waarop hij/zij motorrijles heeft gekregen, dan wel  een motorfiets van hetzelfde of gelijkwaardige type.
 3. dat de tijdsduur van een rijles 120 minuten is en deze bedoeld is voor onder andere het verzorgen van een korte voor- en nabespreking van de rijles, doelstellingen, planning van afspraken en betalingen.
 4. dat er een verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.

Artikel 2 – Verplichtingen van de leerling

De leerling (hierna verder te noemen de leerling) is:

 1. verplicht na inschrijving, voor de eerste rijles, met zijn/haar DigiD code aan te melden op mijn.cbr.nl en de rijschool te machtigen voor het aanvragen van examens.
 2. verplicht zich tijdig af te melden, dat is minimaal 48 uur voor de geplande les. Bij te late afmelding van een les wordt deze NIET gecompenseerd.
 3. verplicht een geldig legitimatiebewijs te dragen vóór en gedurende het rijexamen. Er word gecontroleerd of de leerling een geldig legitimatie bij zich heeft door de rijschool en het CBR. Zonder geldig legitimatie gaat het examen niet door!
 4. zich bewust van het feit dat hij/zij zowel de feitelijke als de juridische bestuurder is van de lesmotor.
 5. heeft de rijschool op de hoogte gesteld van eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn om een motorvoertuig te besturen. De leerling dient medische klachten tijdig af te stemmen met de rijschool en het CBR voor aanvang van de rijopleiding danwel bij kennisneming (mocht naderhand anders blijken dan zal er geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaatsvinden).
 6. verplicht om bij aanvang van de rijles nuchter te zijn en niet onder invloed van welke stoffen dan ook die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dringend wordt verzocht al vanaf de avond voor de afgesproken motorrijles geen alcohol of andere beïnvloedende stoffen te gebruiken.
 7. Verplicht zorgvuldig gebruik te maken van lesmateriaal zoals; motorkleding, motorschoenen, helmen , handschoenen en uiteraard de motorfiets.

Artikel 3 – Betaling

 1. De rijschool Hanodrive is gerechtigd een bedrag aan intake/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de intake te voldoen. Dit kan per bank-, iDeal- of pinbetaling.
 2. Voor aanvang van de eerste rij- of theorieles dient het volledige bedrag van de opleiding c.q. spoedpakket voldaan te zijn per bank-, iDeal- of pinbetaling.
 3. Bij het niet op tijd voldoen van het verschuldigde bedrag zullen de eventueel al afgesproken lessen niet doorgaan. De betalingsverplichting vervalt echter niet.
 4. Indien de leerling in gebreke word gesteld blijft het te betalen bedrag verschuldigd en is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten zijn.
  Gerechtelijke kosten zijn alle kosten die door onze advocaat in rekening worden gebracht vermeerderd met het openstaande bedrag plus 2% rente per jaar.
  Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool Hanodrive in rekening worden gebracht door derden die de rijschool in de hand neemt om het in te vorderen bedrag op te eisen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Elke aanvraag ter toetsing of examen wordt uitsluitend gedaan indien de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij openstaand saldo zal onder geen enkele voorwaarde de toetsing/examen worden aangevraagd.
 6. Bij verlate afmelding, No Show of het niet kunnen overleggen van vereiste documenten, zal de leerling ongeacht de reden de nieuwe aanvraag zelf moeten bekostigen (dit valt buiten een eventuele examengarantie).
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 4 – Annulering

 1. Het recht tot het opzeggen, annuleren of ontbinden van de overeenkomst van opdracht tegen alleen administratiekosten is beperkt tot 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst..
 2. Bij opzegging, annulering of ontbinding van de overeenkomst wordt er €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Bij opzegging, annulering of ontbinding van een pakket nadat er al een examen is afgelegd of ingepland worden de annuleringskosten verhoogd met: €175,- per AVB examen of €250,- per B/BE/AVD examen.
 4. Bij opzegging, annulering of ontbinding van een pakket nadat er al een examen is afgelegd waarvoor een examengarantie geldt wordt er 2x het bedrag van het desbetreffende examen, vernoemd in lid 3, in rekening gebracht.
 5. Indien de overeenkomst van opdracht door de kandidaat wordt opgezegd, geannuleerd of ontbonden na 14 dagen wordt er 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht voor kosten zoals reserveringen, examens, planning etc.
 6. Bij opzegging, annulering of ontbinding worden alle al genoten lessen en examens doorgerekend tegen het desbetreffende (spoed)tarief.

Artikel 5 – Vrijwaring, eigen verantwoordelijkheden en verboden handelingen

 1. Vrijwaring geldt bij alle leerlingen voor aanspraken van derden in geval van een aanrijding tijdens de rijles evenals tijdens het examen, uitgezonderd gevallen die het gevolg zijn van willens en wetens toebrengen van schade aan anderen en/of de lesvoertuigen alsmede grove schuld van de leerling, indien er sprake is van gebruik van alcohol, verdovende middelen of medicamenten door de leerling waardoor de rijvaardigheid kan worden beïnvloed.
  Voor de motorrijles geldt dat de leerling zowel wettelijk als juridisch bestuurder van de motor is.
 2. De leerling kan de rijschool op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade en/of letsel. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld door een derde partij in naam van de leerling.
 3. Boetes voor overtredingen, zoals het zich niet houden aan de wettelijk voorgestelde snelheden, rijden door rood licht, het niet om hebben van de gordel, het gebruik van een mobiele telefoon, komen alle ten koste van de leerling.

Artikel 6 – (Spoed)opleiding motor / auto

 1. Examengarantie geldt alleen bij een motor spoedopleiding en houdt in dat er voor beide praktijkexamens, AVB en AVD, een extra examen door de rijschool Hanodrive beschikbaar wordt gesteld als de kandidaat de eerste keer zakt nadat hij/zij de aanbevolen lesuren heeft gevolgd en examen doet met akkoord van de rijschool. De examengarantie voor het AVD examen geldt alleen indien de cursist in het bezit is van een auto (B) rijbewijs. Niet gebruikte AVB lesuren komen te vervallen en gaan niet mee naar het volgende onderdeel. Slechts 1 herexamen per onderdeel wordt door de rijschool Hanodrive betaald. Indien extra lessen (die buiten het pakket vallen) nodig zijn om het benodigde examen te kunnen behalen worden deze aan de cursist doorberekend tegen het “losse” lestarief van de spoedopleiding! De extra kosten dienen eveneens vooruitbetaald te worden nadat het pakket is opgebruikt. De examengarantie vervalt bij een achterstallige betaling. Indien extra aanbevolen spoedlessen niet worden gevolgd vervalt de examengarantie. De examengarantie geldt alleen bij het motorpakket.
 2. Binnen de lesuren vallen o.a. motorkleding aantrekken, motor klaarzetten en controleren en uitleg theorie door instructeur voor of na de les. Zie ook punt 1.3.
 3. De opleiding dient binnen 1 jaar na inschrijving afgerond te worden. Indien hier niet aan voldaan wordt vervallen de lessen en examens en wordt er 100% van het resterende pakketbedrag in rekening gebracht als administratiekosten.
 4. De uitgebreide examengarantie houdt in dat mocht u zakken u de volgende dag al opnieuw kunt afrijden voor het examen. In de uitgebreide examengarantie zitten ook alle benodigde lessen benodigd voor een eventueel herexamen. Voor de uitgebreide examengarantie gelden dezelfde voorwaarden als de examengarantie.
 5. Alle door het personeel van de rijschool Hanodrive besproken uren zijn gebaseerd op een inschatting. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 6. Er worden GEEN examens ingepland indien de instructeur van oordeel is dat de kandidaat niet aan het minimum vereiste niveau van het examen voldoet. (eisen CBR)